چگونگی دریافت ارز مسافرتی

از سر گیری ارز مسافرتی

 

از سر گیری ارز مسافرتی

از 18/7/97

توسط بانک ملی

برای هر نفر کشورهای نزدیک 500 یورو

برای کشورهای دور 1000 یورو

 

آژانس هواپیمایی آنا سیر

02188501640

 

چگونگی دریافت ارز مسافرتی

دریافت ارز مسافرتی