تور سریالنکا

2 شب کلمبو،2شب کندی،3شب بنتوتا

کودک
(2-5 سال)
بدون تخت
کودک
(5-12 سال)
با تخت

950 دلار + قیمت بلیت پرواز

LAKESIDE CINNAMON
REGENCY S’EARL
AHUNGALLA RIU
در صورت پرداخت ریالی مبالغ ارزی، هنگام رزرو و ثبت قرارداد با ریال روز محاسبه می گردد.
تخفیف ویژه برای ثبت نامهای باالی 5 نفر

خدمات تور:

پـرواز رفـت و برگشـت قطـری، 7 شـب اقامـت در هتـل بـا صبحانـه + ناهـار + شـام، ترانسـفر فرودگاهـی، گشـت شـهری،
همراهـی لیـدر محلـی، بیمـه ی مسـافرتی، سـیم کارت رایـگان بـه ازای هـر اتـاق

مدارک مورد نیاز و توضیحات:

. هزینه ویزا در فرودگاه کلمبو مبلغ 40 دالر که به عهده مسافرین میباشد.
. آژانس آنا سیر در قبال ممنوعیت خروج مسافر هیچگونه مسئولیتی ندارد .

. اعتبار پاسپورت 7 ماه از اعتبار از تاریخ سفر.

. هزینه کودک زیر دو سال 00/990 تومان میباشد.
هزینه ریالی پرواز به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

برنامه پروازی

1+15:00 40:22 دوحه تهران 499 QR OCT 26
20:09 00:02 کلمبو دوحه 664 QR OCT 27
10:23 20:20 دوحه کلمبو 655 QR NOV 03
35:03 55:00 تهران دوحه 490 QR NOV 04

برنامه سفر

. روز اول – فرودگاه / کلمبو
ورود بـه فـرودگاه و مالقـات بـا نماینـده و انتقـال بـه هتـل کلمبـو، کل روز بـرای اسـتراحت در هتـل در اختیـار
خودتــان میباشــید، شــب اقامــت در هتــل کلمبــو.

. روز دوم – کلمبو گشت
پـس از صـرف صبحانـه در هتـل یـک تـور شـهری در کلمبـو خواهیـد داشـت، دیـدن میـدان اسـتقالل، مـوزه و
معبـد گانگارامـا، شـب اقامـت در کلمبـو.

. روز سوم – کلمبو / پینواال / کندی
پــس از صــرف صبحانــه در هتــل بــه کنــدی میرویــد، در مســیر از فیلهــای پینــوواال و بــاغ ادویــه بازدیــد
خواهیــد کــرد، شــب اقامــت در کنــدی.

. روز چهارم – کندی
پــس از صــرف صبحانــه در هتــل یــک تــور شــهری در کنــدی خواهیــد داشــت، بازدیــد از بــاغ گیاهشناســی
سـلطنتی، بـازار کنـدی، مـوزه جواهـرات، کارخانـه چـای، بعـد از ظهـر بـه دیـدن معبـد دنـدان و نمایـش رقـص
هـای فرنگـی سـریالنکا مـی رویـد، شـب اقامـت در کنـدی.

. روز پنجم – کندی / بنتوتا
پـس از صـرف صبحانـه بـه هتـل بنتوتـا میرویـد، کل روز بـرای اسـتراحت در اختیـار خودتـان هسـتید، شـب
اقامـت در بنتوتـا.

. روز ششم – گاله / بنتوتا
پـس از صـرف صبحانـه بـه هتـل گالـه میرویـد، یـک تـور شـهری در گالـه و قلعـه هلندیهـا خواهیـد داشـت،
در مسـیر قایـق سـواری رودخانـه مادهـو و مراکـز نگهـداری از الک پشـتها را خواهیـد دیـد.

. روز هفتم – کندی / بنتوتا
پـس از صـرف صبحانـه در هتـل بـه بنتوتـا مـی رویـد، کل روز را بـرای اسـتراحت در اختیـار خودتـان هسـتید،
شـب اقامـت در بنتوتـا.

. روز هشتم – بنتوتا / فرودگاه
پس از صبحانه، روز در اختیار و ترانسفر از هتل به فرودگاه انجام خواهد شد

 

بهترین قیم تتورهای شرق آسیا

رزرو هتل و ترانسفر و بیمه و گشت

 

بهترین قیمت تور سریلانکا

 

چارتر پروازهای داخلی و خارجی

 

بهترین قیمت تور و بلیت هواپیما

 

 آژانس هواپیمایی آنا سیر

 

02188501640